Ki sa nou fè

Youth Continuum asire ke jèn ki pi vilnerab nan zòn nou an gen yon kabann ki an sekirite, sèvis sipò enpòtan, ak yon chemen endepandans.

Nou sèvi 500 jèn chak ane ki fè eksperyans sanzabri, lojman ensekirite, oswa ki soti nan sistèm Byennèt Timoun eta a ak tranzisyon nan laj adilt ak lavi endepandan.

Youth Continuum ofri yon seri sèvis ki pi konplè pou jèn k ap fè eksperyans sanzabri nan Connecticut. Òganizasyon nou an se depi lontan yon lidè nan tout eta a nan travay pou mete fen nan jèn sanzabri atravè patenarya estratejik ak livrezon sèvis entegre.

Ki moun nou ede

Nou ede jèn ki fè eksperyans sanzabri ak jèn ki gen risk ki gen laj 14 a 24 an – de gwoup souvan yo dekri kòm dekonekte epi ki fè fas ak gwo defi nan tranzisyon nan laj adilt siksè. Nou pran angajman pou ede jèn vilnerab sa yo amelyore estim pwòp tèt yo atravè siksè akademik ak pwofesyonèl konkrè, devlope sipò kominote alontèm, epi atenn tout potansyèl yo. Efò Youth Continuum fè yo bay yon popilasyon jèn ki pi edike , ki ka travay e ki an sante .

Kijan nou ede

Nou pi plis pase jis abri pou jèn yo – nou ofri resous pou bezwen debaz yo; devlopman pèsonèl, pwofesyonèl ak akademik; asistans ak navige sistèm eta ak swen sante; ak anpil opsyon lojman diferan pou satisfè nenpòt sikonstans. Lè w kontakte Youth Continuum pou èd, n ap travay avèk ou pou w konprann eksperyans endividyèl ou a pou detèmine ki pwogram ak/oswa kalite lojman ki pi bon pou ou.

Kit ou nan yon sitiyasyon k ap viv ou ta ka oblije kite byento, oswa ou pa gen kay pou kèk tan – oswa nenpòt bagay nan mitan – nou ka ede. Nou la pou sipò!

Angajman nou anvè pratik anti-rasis yo

Antanke yon ajans ki angaje nan sante ak byennèt anplwaye nou yo ak kominote nou yo, nou pran angajman pou egzamine ak pran aksyon kont nati divès kalite rasis Ozetazini. Rasis ap dezumanize tout moun li touche .

Nou genyen yon valè depi lontan pou nou soutni ak travay pou jistis sosyal pou tout moun. Nou se yon kominote akeyan, ki pran swen, ki respekte divèsite ak diferans. Nou dwe egzamine rasis pi lwen pase aksyon moun yo, paske li entegre nan sistèm swen yo ak nan twal la nan sosyete nou an.

Nou rekonèt ke rasis ka san konesans oswa san entansyonèl. Men, li enfliyanse konpòtman epi nou pran angajman pou egzamine prejije implicite ak enpak yo.

Nou rekonèt ke rasis travay ansanm ak sistèm sèksis, patriyachi, eteronormativite, sisèkism, klasis, ak abilism.

Nou pwomèt pou nou idantifye, diskite ak defye pwoblèm ras ak koulè ak enpak yo genyen sou òganizasyon nou an, sistèm li yo ak moun li yo.

Nou defi tèt nou pou konprann ak korije nenpòt inegalite nou ka dekouvri epi jwenn yon pi bon konpreyansyon sou tèt nou pandan pwosesis objektif sa a.

Nou afime klèman ak piblikman, idantite nou kòm yon òganizasyon anti-rasis.

Rapò enpak

Lidèchip

Paul Kosowsky, MSW: Ofisye anchèf
Tim Maguire, MS, MSW: Ofisye anchèf operasyon yo
Gordon Nelson, LCSW: Direktè klinik
Marcia Depass, MSW: Direktè Bradley House Group Home
Ann Baker: Direktè Helen’s House Group Home

Konsèy Administrasyon

Margo Tucker, Prezidan
Judith Normandin, Vis-Prezidan
Meghan Miles, Sekretè
Deborah Armitage, trezorye
Roy Berger, Direktè
John Burditt, Direktè
David M. Cabezas, Direktè
Ricci Cummings, Direktè
Allison Cunningham, Direktè
Alice Forrester, Direktè
George Germano, Direktè
Peggy MacMullen, Direktè
Neil Montovani, Direktè
Ann Rho, Direktè
Helen Tachkov, Direktè
Martha Woodcock, Direktè

Akreditasyon

Youth Continuum te travay ak jèn ki gen risk depi kòmansman li an 1966 epi li te akredite pa Council On Accreditation (COA) depi 2004, pi gwo rekonesans domèn san bi likratif la pou bay bon jan kalite sèvis pou timoun ak fanmi.