Èske w bezwen asistans ijan kounye a? Men sa ou ka fè.

Si w gen 18 an oswa plis:

Rele 211 si:

  • ou gen laj 18-24 epi ou pa gen kay oswa ou pa gen abri
  • ou pa santi w an sekirite lakay ou oswa ou te oblije kite kay la epi ou pa konnen ki kote pou w ale

211 se yon sèvis resous gratis ki pral konekte ou ak sèvis ak kote ki pi bon pou ou selon sikonstans pèsonèl ou.

Si w poko gen 18 an epi w bezwen asistans lojman kounye a:

  • Rele oswa voye tèks nou nan (203) 508-5308
  • Si ou pa kapab kontakte nou, rele 211

Pou jwenn aksè nan bezwen debaz oswa sipò jesyon ka atravè Sant Drop-In nou an:

  • Rele nou nan (203) 777-8445; x2

Ou pa pou kont ou!