Kounye a nou se yon manm fyè nan Clifford Beers Community Health Partners Network!

Clifford Beers Community Health Partners (CBCHC) opere yon rezo sante mantal ak sèvis sosyal san bi likratif nan eta Connecticut ki sèvi timoun ak fanmi yo. Misyon li se amelyore sante, rezistans, ak kalite lavi pou timoun yo, fanmi yo, ak kominote yo nan asire livrezon sèvis ki fasil pou jwenn ak anpil kowòdone ki adrese bezwen sipò mantal, fizik ak sosyal yon moun.

CBCHP konte antyèman sou manm rezo san bi likratif li yo pou bay sèvis nan kominote li sèvi yo. Pou sipòte bezwen back office patnè rezo li yo, pwogram sèvis jere CBCHP ofri yon seri sèvis sipò konplè ki gen ladan jesyon resous imen, kontablite, bòdwo, sipò teknoloji, sèvis legal, konfòmite ak jesyon enstalasyon.

Pou aprann plis sou Clifford Beers Community Health Partners, tanpri vizite yo nan www.cliffordbeerschp.org .