Bradley and Helen’s Houses ofri sèvis klinik entansif pou jèn gason ki gen laj 14 ak 21 an nan swen Leta pandan y ap prepare pou lavi endepandan nan kominote a. Pwogram yo bay jèn ki gen bezwen sikyatrik oswa sante konpòtmantal fòmasyon pou ladrès lavi, sipò akademik ak anrichisman pou prepare jèn yo pou yo re-antre nan lavi fanmi ak nan kominote a.

Referans
Referans pa Depatman Timoun ak Fanmi CT sèlman.